“Zaokruži nediskriminaciju!”

Zelena ruta pokraj puta
17 Januara, 2022
JAVNI POZIV ZA trening „Prava lica sa invaliditetom u oblasti učešća u političkom i javnom životu“
17 Februara, 2022

Nevladine organizacije, Sjeverna zemlja iz Berana, Udruženje lica sa tjelesnim invaliditetom Crne Gore sa Cetinja i Preventivno-edukativni centar iz Podgorice su započele realizaciju projekta “Zaokruži nediskriminaciju!”. Realizacijom zadatog opšteg cilja doći će do povećanja političkog učešća lica sa invaliditetom u Crnoj Gori, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou, a što će u krajnjem, dovesti do povećanja stepena poštovanja ljudskih prava i promocije jednakosti lica sa invaliditetom. Takođe, projekat će težiti da ojača kapacitete organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom za vršenje uticaja na zakonodavne i izborne procese u njihovim zajednicama, da ostvari pozitivne promjene u izbornim pravilima, doprinese izmjenama zakona i politika na nacionalnom nivou, ali i podrži saradnju između lokalnih vlasti i organizacija osoba sa invaliditetom.
Projekat se finansira sredstvima Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava za 2021. godinu.