USPJEŠNO UVEDEN SISTEM KOMPOSTIRANJA KOD BERANSKIH POLJOPRIVREDNIKA

“Berane i Rožaje – centri urbanog biciklizma”
6 Aprila, 2022
Započet projekat „Selektuj jer ti to možeš!“
15 Avgusta, 2022

Partnerske organizacije, NVO „Sjeverna zemlja“ i NVO ”Agroturist Biro – Berane”, su uspješno realizovale projekat “Berane kompostira!”, koji je finansiran sredstvima Uprave za bezbjednost hrane, veterinarske i fitosanitarne poslove za 2021. godinu.
Našim aktivnim učešćem u sprovođenju aktivnosti vezanih za promociju postupanja sa biljnim otpadom kroz nabavku devet kompostera za biljni otpad na poljoprivrednim gazdinstvima, te aktivnim učešćem u njihovoj dodjeli i promociji održivog postupanja sa ovom vrstom otpada, dali smo doprinos sprječavanju širenja štetnih organizama, a biljni otpad će se uklanjati na održiv i bezbjedan način. Podaci o dodijeljenim komposterima, radi daljeg praćenja postupaka prerade ove vrste otpada će doprineti i uspostavljanju održivog sistema upravljanja biljnim otpadom.
Smatramo da će ovaj sistem eliminisati i negativne posljedice koje nastaju po životnu sredinu, a isto tako će omogućiti poljoprivrednim proizvođačima i drugim zainteresovanim grupama da prepoznaju vlastite uloge u sistemu i da upoznaju načine kojima mogu doprinijeti rješavanju ovog problema, uz stvaranje sopstvene dobrobiti i dobiti (kompost). U tome će im olakšati Priručnik koji je izrađen za tu namjenu.
Na osnovu analize, finalna evaluacija je dala sledeće preporuke: projektni partneri treba da nastave sa radom na promociji najboljih praksi koje su ostvarene u okviru ovog projekta, i da se zalažu da dođu do šireg konsenzusa o značaju primarne selekcije biorazgradivog otpada i kompostiranja, u kratkom vremenskom periodu, projektni partneri treba da imaju za cilj širenje projektne ideje na što veći broj poljoprivrednih gazdinstava, i na kraju projektni partneri treba da nastave da rade na pitanju primarne selekcije biorazgradivog otpada i kompostiranja sa ovim partnerom, ili nekim drugim, jer postoje višestruke koristi u vidu razmjene znanja, vještina, ideja ili najboljih praksi.