Sprovodimo projekat “Pristupačnost = ravnopravnost”

Održana radionica Digitalni marketing
2 Marta, 2024
“Ponašaj se odgovorno, poštuj propise“
1 Aprila, 2024

Pravo na slobodno kretanje predstavlja jedno od temeljnih ljudkih prava, ali za veliki broj
osoba sa invaliditetom, jedno je od najteže ostvarivih prava u pogledu korištenja sredstava
javnog prevoza.
Ovaj problem u fokusu je projekta “Pristupačnost = ravnopravnost”, čiju je realizaciju NVO Sjeverna
započela, sa ciljem da doprinos povećanju nivoa svijesti i znanja o uvažavanju prava lica sa
invaliditetom na pristupačno izgrađeno okruženje, sredstava javnog prevoza, informacija i
komunikacija, usluga i proizvoda.
Sastankom projekntog tima sa istraživačima koji će sprovesti terensko istraživanje o
dostupnosti autobuskih i željezničkih stajališta OSI, započeo je ovaj jednogodišnji projekat.
Projekt se realizuje u 6 sjevernih opština, a u okviru njega biće urađeno terensko istraživanje
o primjeni standarda pristupačnosti za lica sa invaliditetom od strane autobuskih i željezničkih
staničnih usluga.
Projektom je planiran I niz aktivnosti usmjerenih ka podizanju nivoa svijesti i znanja stručne i
opšte javnosti o primjeni standarda pristupačnosti u skladu sa odredbama Konvencije UN-a i
Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom.
Projekat „Pristupačnost= ravnopravnost“ finansijski je podržan koz program grant šeme “U
PRAVO VRIJEME – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije
ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture”, koji finansira Delegacija Evropske
unije kroz program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava za Crnu Goru 2022
(EIDHR) a kofinansira Ministarstvo javne uprave.